Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2017

everythingiwant

May 20 2017

everythingiwant
everythingiwant
4490 e952
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viaPrzygnebiona Przygnebiona
everythingiwant
9310 9227 500
Reposted fromkitake kitake viaelentarie elentarie
everythingiwant
4124 42ab 500
M.Halber "najgorszy człowiek na świecie"
everythingiwant
everythingiwant
5931 2f20 500
Reposted fromla-lu la-lu viakonwalia konwalia

April 06 2017

8948 9d66 500
Reposted fromjohnkeats johnkeats viatwice twice
everythingiwant
1480 6035 500
Reposted fromkrzysk krzysk viatwice twice

July 09 2015

everythingiwant
6844 7b7b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakonwalia konwalia
everythingiwant
4915 ef45
Reposted fromfeliscatus feliscatus viakonwalia konwalia
everythingiwant
2807 6937 500
Reposted fromlittlefool littlefool
everythingiwant
Wierzę, że śmiech jest najlepszym spalaczem kalorii. Wierzę w pocałunki, dużo pocałunków. Wierzę w bycie silnym, kiedy wygląda na to, że wszystko idzie w złym kierunku. Wierzę, że szczęśliwe dziewczyny są tymi najpiękniejszymi.
— Audrey Hepburn
Reposted fromniezwykla niezwykla viakonwalia konwalia
everythingiwant
9311 2513
Reposted froma-antimatter a-antimatter viakonwalia konwalia
everythingiwant
Okazuje się, że tydzień mogę bez ciebie wytrzymać, od biedy dwa, ale potem to już zaczynają mnie boleć te wszystkie miejsca, którymi cię nie czuję.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole viakonwalia konwalia
everythingiwant
5658 e066
Reposted fromlittlefool littlefool

July 04 2015

everythingiwant
Mężczyz­na po­winien za­bierać ko­bietę do miej­sc, które jej obiecał. 
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viawonderwall wonderwall
everythingiwant
2447 c383
Reposted fromlittlefool littlefool
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl