Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 06 2017

8948 9d66 500
Reposted fromjohnkeats johnkeats viatwice twice
everythingiwant
1480 6035 500
Reposted fromkrzysk krzysk viatwice twice

July 09 2015

everythingiwant
6844 7b7b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakonwalia konwalia
everythingiwant
4915 ef45
Reposted fromfeliscatus feliscatus viakonwalia konwalia
everythingiwant
2807 6937 500
Reposted fromlittlefool littlefool
everythingiwant
Wierzę, że śmiech jest najlepszym spalaczem kalorii. Wierzę w pocałunki, dużo pocałunków. Wierzę w bycie silnym, kiedy wygląda na to, że wszystko idzie w złym kierunku. Wierzę, że szczęśliwe dziewczyny są tymi najpiękniejszymi.
— Audrey Hepburn
Reposted fromniezwykla niezwykla viakonwalia konwalia
everythingiwant
9311 2513
Reposted froma-antimatter a-antimatter viakonwalia konwalia
everythingiwant
Okazuje się, że tydzień mogę bez ciebie wytrzymać, od biedy dwa, ale potem to już zaczynają mnie boleć te wszystkie miejsca, którymi cię nie czuję.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole viakonwalia konwalia
everythingiwant
5658 e066
Reposted fromlittlefool littlefool

July 04 2015

everythingiwant
Mężczyz­na po­winien za­bierać ko­bietę do miej­sc, które jej obiecał. 
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viawonderwall wonderwall
everythingiwant
2447 c383
Reposted fromlittlefool littlefool
everythingiwant
8917 cb74
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viablackandgold blackandgold
everythingiwant
2441 3390
Reposted fromvampire-diaries vampire-diaries viaherlips herlips
9092 0381 500
Reposted fromthetemple thetemple viaherlips herlips
everythingiwant
3548 3a8c
Reposted fromlittlefool littlefool
everythingiwant
Miałem zamiar podejść do Ciebie i zapytać, czy masz wolny wieczór, ale uświadomiłem sobie, że wieczór to za mało, więc chciałbym zapytać od razu, czy masz dla mnie wolne całe swoje życie.
— Piotr Adamczyk, z książki, która ukaże się we wrześniu
Reposted fromxalchemic xalchemic vialittlefool littlefool
everythingiwant

Kobiety chcą, aby to mężczyzna chciał i to pokazał.

everythingiwant
everythingiwant
6452 095b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakonwalia konwalia
everythingiwant
1269 772f
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl